วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 2 (ซอย 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ย. 2565
ซื้อค่าจัดจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อป้ายจราจรโซล่าเซลศ์ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง มอเตอร์ปั้มน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง มอเตอร์ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง มอเตอร์ปั้มน้ำแบบหอยไข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาก่แสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสส์ติกคอนกรีต ณ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ณ หมู่ที่ 3 (คันคลอง 23 ขวา ฝั่งขวา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมบดอัด หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 729 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางกำ
20  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศ฿กษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง