โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคุณภาพชีวิต ปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงความซื่อสัตย์ในการทำงาน เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ,อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจังหวัดเพชรบุรี และอุทยานราชภักดิ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์