โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567      
 
 
 

 

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง สมัยสามัญ สามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567...

กิจกรรม("รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส Big Cleaning Day และ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ)เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี...

โครงการหมู่บ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ตำบลไผ่ขวาง (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนเมษายน ...

กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ...


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง สมัยสามัญ สามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567...

กิจกรรม("รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส Big Cleaning Day และ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ)เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี...

โครงการหมู่บ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ตำบลไผ่ขวาง (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนเมษายน ...

กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ...

โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส...

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567...

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ 2, 3, 7 สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะขยะหมู่บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ...

 

 
 
9 เม.ย. 2567 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒน์เด็กเล็กองค์การบริหา...
15 มี.ค. 2567 ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ...
8 มี.ค. 2567 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒน์เด็กเล็กองค์การบริหา...
15 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ 2
9 ก.พ. 2567 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒน์เด็กเล็กองค์การบริหา...
8 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะในชุม...
4 ก.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567
25 มิ.ย. 2567 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่ม...
4 มิ.ย. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
3 พ.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษษยน 2567
4 เม.ย. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
5 มี.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองชายเขา
25 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่...
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,3 (ซอยบ้านตาจุก)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (ประตูน้ำ - สะพาน)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายชำนาญ)
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1107112 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน