หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 สารจากนายก อบต.

สารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

                      กระผมนายทวีป อาจหาญ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง และเป็นสื่อกลางให้พี่น้องประชาชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปทุกท่าน รับทราบข้อมูลและผลการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ตลอดจนปรับปรุงใหม่ของหน่วยงานราชการอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางให้ท่านได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงาน การดำเนินการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท่านได้รับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความสามัคคีปองดองร่วมกันของทุกๆฝ่ายและจะส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงาน และตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลไผ่ขวางทุกๆท่าน ที่ตระหนักถึงภาระหน้าที่ร่วมกันในการร่วมมือในการพัฒนาบ้านเมืองของเรา ตามแนวทางบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

 

                นายทวีป  อาจหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไขวาง

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1100018 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน