หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มีที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 1 โดยอยู่ห่างจากอำเภอบ้านหมอไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 13 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับพื้นที่ อบต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ทิศใต้

ติดต่อกับพื้นที่ อบต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับพื้นที่ อบต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับพื้นที่ อำเภอดอนพุด จ.สระบุรี

 

1.2 เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มีเนื้อที่ประมาณ 26.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,675 ไร่

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

     เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่ 3 สาย จึงทำให้มีน้ำอุดมสมบรูณ์สภาพดิน ฟ้า อากาศ โดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ปกติ

1.4 จำนวนหมู่บ้าน

     มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่

          - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่มีพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7

หมู่ที่ 1

บ้านหนองพันเรือ

หมู่ที่ 2

บ้านบ่อกระโดน

หมู่ที่ 3

บ้านไร่กลาง

หมู่ที่ 4

บ้านหนองพันเรือ

หมู่ที่ 5

บ้านไร่กลาง

หมู่ที่ 6

บ้านไร่ใหญ่

หมู่ที่ 7

บ้านหนองชายเขา

 

1.5 ประชากร

     ประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,750 คน แยกเป็นชาย 1,318 คน หญิง 1,432 คน ความหนาแน่นประชากรต่อพื้นที่เฉลี่ย 101 คน/ตารางกิโลเมตร

1.6 องค์กรศาสนา

          วัด จำนวน 2 แห่ง
               - วัดมะขามเรียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
               - วัดหนองพันเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

1.7 สถานศึกษา

          โรงเรียนประถม 1 แห่ง
               - โรงเรียนวัดมะขามเรียง

           โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง
               - โรงเรียนวัดมะขามเรียง

            ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1107109 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน