โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงความซื่อสัตย์ในการทำงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการป้องกันการทุจริต ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง