โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะในชุมชน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะในชุมชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย และบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง