หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ธ.ค. 2565    แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ 8
  22 พ.ย. 2565    หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 6
  22 ก.ค. 2565    เอกสารประกอบการบรรยาย ว78 27
  22 ก.ค. 2565    มาตรการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 30
  22 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ เรื่องการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 46
  31 มี.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 8
  17 ม.ค. 2565    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานkm65 92
  12 ก.ค. 2564    แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 183
  28 เม.ย. 2564    แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 174
  6 เม.ย. 2564    การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา 26

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1017439 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน