หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 พ.ค. 2566    โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการโดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี 46
  9 มี.ค. 2566    การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อรองรับประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาะารณสุข พ.ศ.2562 38
  9 มี.ค. 2566    เทคนิคการจัดทำแผนบริหารการจัดการความเสี่ยง การสำรวจติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแลขององค์อย่างเป็นระบบพร้อมฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 37
  22 ก.พ. 2566    สัญลักษณ์และบทบาทอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 50
  8 ธ.ค. 2565    แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ 55
  22 พ.ย. 2565    หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 63
  22 ก.ค. 2565    เอกสารประกอบการบรรยาย ว78 81
  22 ก.ค. 2565    มาตรการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 72
  22 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ เรื่องการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 92
  31 มี.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 50

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1056988 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน