หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ก.ค. 2565    เอกสารประกอบการบรรยาย ว78 7
  22 ก.ค. 2565    มาตรการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 7
  22 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ เรื่องการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 23
  17 ม.ค. 2565    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานkm65 73
  12 ก.ค. 2564    แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 165
  28 เม.ย. 2564    แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 156
  6 เม.ย. 2564    การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา 6
  1 ต.ค. 2562    วินัยและการรักษาวินัย 162
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 991117 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน