หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2564    ตารางผลการประเมินที่ได้รับการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 61
  2 เม.ย. 2564    การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงาน 61
  1 ก.พ. 2564    การจ้างพนักงานจ้าง 62
  12 ม.ค. 2564    ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 และเรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวการให้ออกจากราช(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 62
  7 ม.ค. 2564    ประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 61
  18 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 62
  2 พ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 62
  9 ต.ค. 2563    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี 2563 62
  5 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน 62
  1 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 61

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 61939 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน