หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 85
  25 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 63
  1 ต.ค. 2564    ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี 2564 79
  19 เม.ย. 2564    ตารางผลการประเมินที่ได้รับการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 172
  2 เม.ย. 2564    การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงาน 168
  1 ก.พ. 2564    การจ้างพนักงานจ้าง 171
  12 ม.ค. 2564    ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 และเรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวการให้ออกจากราช(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 198
  7 ม.ค. 2564    ประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 206
  18 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 176
  2 พ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 177

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1017382 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน