หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ธ.ค. 2563    คำสั่ง ที่438/2563 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องป้าย 2564 5
  30 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราป้าย พ.ศ.2564 5
  30 ธ.ค. 2563    ประกาศ ที่ 437/2563 เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส.2564 5
  30 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีป้ายตั้งอยู่ในเขต อบต.ไผ่ขวาง อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 5
  30 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง แผนปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 5
  30 ธ.ค. 2563    ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 5
  30 ธ.ค. 2563    จดหมายข่าว พ.ศ.2564 5
  31 ส.ค. 2563    ประกาศ เรื่องการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 75
  27 ธ.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 60
  27 ธ.ค. 2562    คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 70

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 32585 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน