โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การออกให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต(นอกสถานที่) ประจำปี พ.ศ.2567)     ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567     ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567      
 
 
 

 

 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566...

อบต.ไผ่ขวาง ร่วมอำนวยความสะดวกและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพ​และกิจกกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ​ 2566...

โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566...


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566...

อบต.ไผ่ขวาง ร่วมอำนวยความสะดวกและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพ​และกิจกกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ​ 2566...

โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) และปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NoGift Policy)...

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลไผ่ขวาง...

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางใสสะอาด 2566” และ”งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)...

โครงการ อบต.ไผ่ขวาง เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

 

 
 
14 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การออกให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่า...
14 พ.ย. 2566 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภา...
14 พ.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งป...
7 พ.ย. 2566 รายงานผลการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2566
7 พ.ย. 2566 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒน์เด็กเล็กองค์การบริหา...
6 พ.ย. 2566 ประกาศรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2566
6 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
3 ต.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
3 ต.ค. 2566 รายงานประกาศผบผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.66)
3 ต.ค. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
4 ก.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
25 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่...
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,3 (ซอยบ้านตาจุก)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (ประตูน้ำ - สะพาน)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายชำนาญ)
26 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (บ้านนายช่อ)
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1056991 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน