โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566      
 
 
 

 

 โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) และปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NoGift Policy)...

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลไผ่ขวาง...

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางใสสะอาด 2566” และ”งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)...


โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) และปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NoGift Policy)...

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลไผ่ขวาง...

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางใสสะอาด 2566” และ”งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)...

โครงการ อบต.ไผ่ขวาง เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๕...

โครงการพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ประจำปี 2565...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศพด. อบต.ไผ่ขวาง ประจำปี 2565...

 

 
 
24 พ.ค. 2566 ฝุ่น PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวเรา...
12 เม.ย. 2566 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี...
12 เม.ย. 2566 รายงานตามนโยบาย No Gilf Policy จากการปฎิบัติหน้าที ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
12 เม.ย. 2566 รายงานสถิติประชาชนใช้บริการศูนย์ข้อมูลขข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ ...
23 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกสืสำหรับติดต่อหน่วยงานในจังหวัดสระ...
13 มี.ค. 2566 กิจกรรมแนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวท...
2 มิ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
3 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
5 เม.ย. 2566 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
5 เม.ย. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)
3 มี.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
25 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่...
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,3 (ซอยบ้านตาจุก)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (ประตูน้ำ - สะพาน)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายชำนาญ)
26 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (บ้านนายช่อ)
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1030493 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน