โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2563     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2563     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2563      
 
 
 

 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลไผ่ขวางน่าอยู่...

โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมผู้สูงอายุ ปี 2563...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคุณภาพชีวิต ปี 2563...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563...


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลไผ่ขวางน่าอยู่...

โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมผู้สูงอายุ ปี 2563...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคุณภาพชีวิต ปี 2563...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระประณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี...

แจกหน้ากากอนามัยจากผ้า ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)...

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง...

 

 
 
4 ม.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดสำนัก กองและส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25...
4 ม.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1
30 ธ.ค. 2563 ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564
30 ธ.ค. 2563 จดหมายข่าว พ.ศ.2564
1 ต.ค. 2563 รายงานผลการติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบปร...
1 ต.ค. 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2563
3 เม.ย. 2563 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
25 มี.ค. 2563 ประกาศราคาปรจ้างปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยางหมู่ที่ 7
13 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 7
18 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 6
13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 4
25 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่...
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,3 (ซอยบ้านตาจุก)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (ประตูน้ำ - สะพาน)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายชำนาญ)
26 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (บ้านนายช่อ)
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 32616 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน