โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566      
 
 
 

 

 โครงการพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ประจำปี 2565...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศพด. อบต.ไผ่ขวาง ประจำปี 2565...

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564...

โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมผู้สูงอายุ...


โครงการพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ประจำปี 2565...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศพด. อบต.ไผ่ขวาง ประจำปี 2565...

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564...

โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมผู้สูงอายุ...

ตรวจติดตาม โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 (ซอยโสภา)...

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผขวาง และได้แนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ...

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคิต ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต...

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารแสดงให้เห็นความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส...

 

 
 
1 ธ.ค. 2565 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ไผ่ขวาง ปี 2565
3 ต.ค. 2565 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 ต.ค. 2565 รายงานข้อมูลสถิติการร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
3 ต.ค. 2565 รายงานสถิติประชาชนใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565
31 พ.ค. 2565 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
11 เม.ย. 2565 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการ้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปี 2565 (รอบ 6 เดื...
3 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
9 ม.ค. 2566 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.65) ประจำปี 2566
9 ม.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
2 ธ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
7 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
25 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่...
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,3 (ซอยบ้านตาจุก)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (ประตูน้ำ - สะพาน)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายชำนาญ)
26 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (บ้านนายช่อ)
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1017444 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน