โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564     สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564     สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564      
 
 
 

 

 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน...

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน...

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลไผ่ขวางน่าอยู่...


โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน...

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน...

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลไผ่ขวางน่าอยู่...

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน...

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคิต ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต...

โครงการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2563...

โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมผู้สูงอายุ ปี 2563...

 

 
 
23 เม.ย. 2564 รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร...
19 เม.ย. 2564 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจ...
1 ก.พ. 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที...
22 ม.ค. 2564 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง ประจำปี พ.ศ.2564
4 ม.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดสำนัก กองและส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25...
4 ม.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1
6 ก.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
11 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
2 ก.ค. 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
2 ก.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
6 พ.ค. 2564 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
25 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่...
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,3 (ซอยบ้านตาจุก)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (ประตูน้ำ - สะพาน)
24 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายชำนาญ)
26 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (บ้านนายช่อ)
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 57035 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน