โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 
  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563     รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563     รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563      
 
 
 

 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมผู้สูงอายุ ปี 2563...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคุณภาพชีวิต ปี 2563...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระประณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี...


โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมผู้สูงอายุ ปี 2563...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคุณภาพชีวิต ปี 2563...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระประณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี...

แจกหน้ากากอนามัยจากผ้า ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)...

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง...

โครงการค่ายเด็กและเยาวชนรักษ์โลก...

 

 
 
1 ต.ค. 2563 รายงานผลการติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบปร...
1 ต.ค. 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2563
18 มิ.ย. 2563 การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2560
18 มิ.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปี 2560
18 มิ.ย. 2563 การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2561
18 มิ.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปี 2561
14 พ.ค. 2563 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (เพิ่มเติม)
14 พ.ค. 2563 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
14 พ.ค. 2563 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
14 พ.ค. 2563 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
14 พ.ค. 2563 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
14 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 4
14 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 5
14 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 6
14 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 7
14 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช อบต.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 18451 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน