โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562


โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางได้จัดโครงการโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนให้มีความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและกฎหมายต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง