โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โดมหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง โดยมีนายน้อย คำมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเองได้ และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป่องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เน้นย้ำการเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ให้แก่ บุคลากรในสังกัด อบต.ไผ่ขวาง สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไผ่ขวาง กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนทั่วไป จำนวน 70 คน โดยวิทยากรจาก รพ. สต. ไผ่ขวาง วิทยากรจากศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านหมอ และวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง