โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ไปแล้วนั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) โดยจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,196 บาท เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า จำนวน 2,490 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในตำบล โดยดำเนินการโดยประกาศเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้าที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป