โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง