โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางอำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   ณ  วัดหนองพันเรือ  ตำบลไผ่ขวาง  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  ในระหว่างวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓  -  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  รวมระยะเวลาจำนวน  ๓  วัน เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น และให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น