โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลไผ่ขวางน่าอยู่


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลไผ่ขวางน่าอยู่ ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนตำบลไผ่ขวาง ทำกิจกรรมการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบตำบลไผ่ขวางให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และยังส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง