โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคิต ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีป  อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคิต ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหรส่วนตำบลไผ่ขวางและพนักงานส่วนตำบล