โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารแสดงให้เห็นความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายทวีป อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เป็นประธานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้มอบนโยบายต่างๆ และให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประเด็นดังนี้ 1.การจัดทำมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ   4.การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5.กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการประพฤติมิชอบ 6.กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส  เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน