โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2564


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  มีวินัย มีความรับผิดชอบ จิตอาสา