โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายทวีป อาจหาญ
นายก อบต.ไผ่ขวาง นายน้อย คำมี
ที่ปรึกษานายก อบต.ไผ่ขวาง 
นายสมชาย เอี่ยมสุวรรณ ประธานสภา อบต.ไผ่ขวาง นายจำนงค์ ชัชวาลย์
รองประธานสภา อบต.ไผ่ขวาง 
เป็นตัวแทน #มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับ
นางสาว สายชล  พิมสว่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อแสดงว่าได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ซึ่งผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรฉบับนี้ผ่านการคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงานประเมินจากบุคลากรในองค์กรทัั้งหมดและเห็นพ้องต้องกันว่า เหมาะสมและคู่ควรอย่างยิ่ง สำหรับเกียรติบัตรฉบับนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางขอแสดงความยินดี และขอหนุนใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมแบบนี้ตลอดไป