โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
บริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศพด. อบต.ไผ่ขวาง ประจำปี 2565


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศพด. อบต.ไผ่ขวาง ประจำปี 2565 

ระหว่างวันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก
เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงามให้แก่เด็ก
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงอย่างกว้างขวางที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนให้กับเด็ก
เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝังทักษะการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับเด็ก
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้เด็กเกิดความผ่อนคลายโดยใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่เหมาะสมกับวัย