หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี : www.paikwang.go.th
 
 สำนักปลัด
 
           

 


นางสาวกนกรัตน์  มณีทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววรัฏฐา  ประชีพฉาย  นางสาวิตรี  พิมสว่าง  นางสาวปภาดา  เอี่ยมสุดใจ
 นักพัฒนาชุมชน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายเฉลา  กองกาย นางสาววิมล  กิจสมุท   นางอรทัย  กองกาย
ภารโรง  ผู้ดูแลเด็ก แม่บ้าน
   
    นายฉลอง  พูลประสาท  
   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
     
       
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 61998 คน ตั้งแต่วันที่ 06 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน